تصحیح دیگری از «روضه خلد» مجلد خوافی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

مجدالدین خوافی از نویسندگان قرن هشتم هجری است که توانست مجموعه ای به نام روضه خلد به تقلید از گلستان سعدی فراهم آورد. نویسنده در مقاله حاضر به معرفی تصحیح روضه خلد از دکتر وفایی پرداخته است. به این منظور، پس از مقایسه این تصحیح از کتاب با تصحیح فرخ، نمونه هایی از افتادگی ها در چاپ فرخ و نیز نمونه هایی از موارد ترجیح نسخه وفایی بر نسخه فرخ را بیان می دارد. در عین حال بعضی ترجیحات غیر مرجح در چاپ وفایی را نیز ذکر می کند. در ادامه، نویسنده به خطاهای مرتبط با حرکات کلمات، علایم سجاوندی و شیوه های خط در چاپ وفایی اشاره کرده و با بیان اشکالات وارد بر فهرست های پایانی، مقاله خویش را ادامه  می دهد. در نهایت، نویسنده با بیان جای خالی تعلیقات و نیز اغلاط چاپی این نسخه از کتاب، با مطرح کردن چند مورد تصحیح قیاسی از سوی خویش، مقاله را به پایان می رساند.

کلیدواژه‌ها