العراضة فی الحکایة السلجوقیة

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

از میان کتاب هاییکه در زمینه ی تاریخ سلجوقیان نوشته شده است، شاید ناشناخته ترین آن ها «العراضه فی الحکایه السلجوقیه» باشد که نخستین چاپ آن به دست دکتر کارل زوسهایم آلمانی در سال 1909 در لیدن با مقدمه ای به زبان آلمانی به چاپ رسید. به تازگی بنیاد موقوفات دکتر افشار، به کوشش مریم میرشمسی تصحیح جدیدی از این کتاب ارائه کرده است. در مقاله حاضر، نویسنده سعی نموده است این کتاب را معرفی نماید. به این منظور، پس از پرداختن به پیشگفتار توسط مصحح، به ارائه زندگی نامه مؤلف العراضه و نسخه ها و تاریخ تألیف کتاب می پردازد. نویسنده در ادامه معرفی این نسخه از چاپ کتاب العراضه، محتوای کتاب و شیوه ی نثر مؤلف کتاب مذکور را در بوته نقد و بررسی قرار می دهد. فواید کتاب العراضه، لزوم تصحیح چاپ زوسهایم العراضه و نیز ذکر نمونه هایی از موارد تصحیح شده توسط مصحح از جمله مطالب دیگری است که در این مقاله بیان می گردد. در نهایت، مقاله با ذکر برخی سهوها و خطاها و نیز نقاط قوت در چاپ حاضر کتاب العراضه پایان یافته است.

کلیدواژه‌ها