علل شهرت «مواهب علیه» کاشفی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مواهب علیه کاشفی یکی از تفاسیر قرآن است که آیات قرآن را به فارسی ساده و موجز با نقل قول هایی برگزیده از دیگر آثار تفسیری و نظم و نثر اهل طریقت در هم آمیخته است. نویسنده مقاله خویش را با هدف بیان علل شهرت مواهب علیه کاشفی به رشته تحریر درآورده است. در راستای تحقق این هدف، ابتدا جایگاه مواهب را در میان تفسیرهای فارسی مطرح می کند. سپس به طورمبسوط، سبک و روش کاشفی در مواهب علیه را مورد واکاوی قرار داده و با بیان اندیشه های تصوف و تشیع در مواهب، مقاله خویش را به اتمام می رساند.

کلیدواژه‌ها