اصلاح الگوی مصرف در زمینه تولید و نشر کتاب؛ ارائه یک راهکار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

داشتن دیدگاه کیفی به مقوله تولید و نشر کتاب لازمه اصلاح الگوی مصرف در این حوزه می باشد. نویسنده در مقاله حاضر برای ارتقای کیفی حوزه تولید و نشر کتاب برخی پیشنهادها را ارائه می دهد. در این راستا، به طور مبسوط به بیان تجربه انتشارات دانشگاه آکسفورد در جهت ارتقای کیفی فرآورده های خود می پردازد.

کلیدواژه‌ها