نکاتی درباب فیّاض لاهیجی و نگاشته های کلامی او

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

فیاض لاهیجی یکی از برجسته ترین متکلمان مسلمان در طول تاریخ کلام اسلامی و برترین متکلم شیعی در دوران متأخر می باشد که به اثبات عقاید حقه ایمانی و پاسخگویی به شبهات پرداخته است. نویسنده در مقاله حاضر به طور مبسوط نگاشته های کلامی لاهیجی را معرفی می کند و به تبیین ویژگی های کلی ساختاری و محتوایی آثار کلامی او از جمله مهم ترین آن ها یعنی گوهر مراد، سرمایه ایمان و شوارق الالهام می پردازد. در پایان برجسته ترین ویژگی های فکری فیاض را مورد واکاوی قرار می دهد.

کلیدواژه‌ها