تازه های نگارش و نشر: علی نامه، سی و دو مقاله در نقد و تصحیح متون ادبی، اسناد معماری ایران، خورشید تابان در علم قرآن