درة التاج قطب‌الدین شیرازی و منابع آن

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

10.22081/jap.2021.72310

چکیده

 
مترجمان: ، 
چکیده:
این مقاله منابع قطب الدین شیرازی در نگارش کتاب درة التاج را مورد بررسی قرار داده است. قطب الدین شیرازی در این اثر مفصل که به زبان فارسی نگارش یافته است، از آثار افراد مختلفی نظیر فارابی، ابن‌سینا، غزالی، فخررازی، سهروردی، شهرزوری، زمخشری، یعقوب قرطبی، عبدالملک شیرازی، صفی الدین ارموی، سراج الدین ارموی، سعید الدین فرغانی، ابن‌کمونه، جرجانی و ... استفاده کرده است. بر این اساس نشان داده شده است که کتاب درة التاج از ترجمه و ادغام چندین منبع مختلف پدید آمده است. به نحوی که بجز بخش‌هایی در منطق که هنوز منبع آنها مشخص نشده است، تمامی بخش‌های فلسفی آن برگرفته از آثار دیگران است. این تحقیق در بررسی اصالت این اثر و تعیین آراء خاص قطب الدین شیرازی حائز اهمیت است. در پایان مقاله، بخش‌های مختلف این کتاب با کتاب الکاشف ابن‌کمونه مورد مقایسه قرار گرفته است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها