علم و ادب در دربار آل‌کرت مطالعۀ موردی دربارۀ ابن‌حسام هروی و تبارش

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.72305

چکیده

در این مقاله کوشیده‌ایم با جستجویی فراگیر دربارۀ ابن‌حسام هروی او را از همنامانش تمییز دهیم و برای اولین‌بار آثار و اشعاری از او را بشناسانیم، که تاکنون مجهول مانده بودند. همچنین کوشیده‌ایم یافته‌های تازه‌ای از تبار وی ارائه کنیم. آنچه در این مقاله آمده همچنین سرنخ‌های تازه‌ای پیرامون تاریخ علمی ـ ادبی دربار آل‌کرت و مناسبات علمی در آن روزگاران را مقابل دیدۀ خوانندگان درمی‌آورد.
 

کلیدواژه‌ها