«خط و ربط»اهمیت اسناد خصوصی برای تاریخنگاری دوران قاجار

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.72302

چکیده

نوشتار حاضر بررسی کوتاهی است از اهمیت نگاهداری و استفاده از اسناد خصوصی در تاریخنگاری دوره قاجار. از آنجا که ساختار کلی دولت در ایران در دوره قاجار، سوای چند مورد محدود، دارای یک بایگانی مرکزی نبود، گردآوری و بهره برداری از اسناد خصوصی بازمانده از آن دوران می تواند برای شناخت بهتری از تاریخ ایران در آن دوران مفید باشد.
 
 
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها