تازه های نگارش و نشر: دیوان اشعار صفایی جندقی، اصول و مبانی نسخه شناسی در کتب خطی، عرفات العاشقین و عرصات العارفین، میراث بهارستان (مجموعه 19 رساله)، الفهرست للندیم