نگاهی به کتاب «حقوق الحیوان فی الاسلام»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

درجهان اسلام، متفکران مسلمان به پیروی از آموزه های قرآنی، مباحثی غنی درباره حیوانات مطرح کرده اند و نه تنها از رفتار اخلاقی با حیوانات که از حقوق آنها نیز سخن گفتهاند. علیرغم کوشش هایی که متفکران مسلمان درخصوص حیوانات و شأن اخلاقی آن ها کردهاند، از آنجا که این کوشش ها به صورت پرا کنده و در خلال کتب فقهی، روایی و ... در حد یک بخش یا چند عبارت بوده است، ضروری می نمود که کتابی مستقل در این باره تدوین شود. کتاب حقوق الحیوان فی الاسلام تألیف استاد جعفر مرتضی عاملی به این مهم پرداخته است. نویسنده در مقاله حاضر سعی در معرفی و نقد کتاب مذکور دارد. با این هدف، به بیان ساختار و ارائه گزارش اجمالی از محتوای کتاب پرداخته است.

کلیدواژه‌ها