شکری محمد عیاد و کتاب «من وصف القرآن لیوم الدین والحساب»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.70696

چکیده

رهیافت ادبی به تفسیر قرآن یکی از رهیافت‌های نوین تفسیری است که اولین بار امین الخولی آن را معرفی کرد. شکری محمد عیاد، پیرو استادش امین الخولی، تفسیر ادبی را بهترین روش برای رسیدن به فهم آیات قرآن می‌داند. کتاب من وصف القرآن لیوم الدین والحساب تنها کتاب وی در زمینۀ مطالعات قرآنی است. این کتاب از مقدمه‏ای نسبتا مفصل و سه فصل «مفردات»، «اسلوب» و «مرامی» (اهداف) تشکیل شده است. وی کوشیده تا در راستای اصول و مبانی مکتب ادبی و توجه به نظرات سایر مفسران و خاورشناسان به فهمی صحیح از معانی اوصاف قیامت برسد. بطوریکه از این طریق به زیبایی‌شناسی قرآن و تأثیرات درونی و وجدانی آیات به شیوه‏ای نوین و ادبی هنری دست یابد. در این مقاله، پس از ارائۀ توضیحاتی مختصر از اصول و مبانی مکتب ادبی و زندگی‏نامۀ شکری عیاد، کتاب من وصف القرآن لیوم الدین والحساب را معرفی خواهیم کرد و در قسمت پایانی به برخی روش‏‏ها و رویکردهای تفسیری عیاد اشاره خواهیم داشت.
 
 
شکری محمد عیاد و کتاب «من وصف القرآن لیوم الدین والحساب»
 
سمیه خرم‌نژاد
 
چکیده
رهیافت ادبی به تفسیر قرآن یکی از رهیافت‌های نوین تفسیری است که اولین بار امین الخولی آن را معرفی کرد. شکری محمد عیاد، پیرو استادش امین الخولی، تفسیر ادبی را بهترین روش برای رسیدن به فهم آیات قرآن می‌داند. کتاب من وصف القرآن لیوم الدین والحساب تنها کتاب وی در زمینۀ مطالعات قرآنی است. این کتاب از مقدمه‏ای نسبتا مفصل و سه فصل «مفردات»، «اسلوب» و «مرامی» (اهداف) تشکیل شده است. وی کوشیده تا در راستای اصول و مبانی مکتب ادبی و توجه به نظرات سایر مفسران و خاورشناسان به فهمی صحیح از معانی اوصاف قیامت برسد. بطوریکه از این طریق به زیبایی‌شناسی قرآن و تأثیرات درونی و وجدانی آیات به شیوه‏ای نوین و ادبی هنری دست یابد. در این مقاله، پس از ارائۀ توضیحاتی مختصر از اصول و مبانی مکتب ادبی و زندگی‏نامۀ شکری عیاد، کتاب من وصف القرآن لیوم الدین والحساب را معرفی خواهیم کرد و در قسمت پایانی به برخی روش‏‏ها و رویکردهای تفسیری عیاد اشاره خواهیم داشت.
 
کلید واژه‌ها: امین الخولی، مکتب ادبی، شکری محمد عیاد، من وصف القرآن لیوم الدین والحساب.
 

کلیدواژه‌ها