مستوره و سرپاتک: دو نکته دربارۀ تعلیقات الهی­نامه (تصحیح شفیعی کدکنی)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.70691

چکیده

این نوشته مشتمل است بر دو یادداشت دربارۀ دو کلمه در الهی­نامۀ عطار نیشابوری. یکی دربارۀ مستوره و دیگری دربارۀ سرپاتک. در یادداشت اول نویسنده کوشیده است، ضمن نقد نظر شارحِ الهی­نامه، اصل کلمۀ مستوره یا مسطورۀ فارسی را به دست آورد، و در یادداشت دوم اطلاعاتی اندک بر آنچه در تعلیقات دربارۀ نام سرپاتک آمده اضافه شده و بعضی سهوهای شارح نیز اصلاح شده است.
 
 
 

کلیدواژه‌ها