نگاهی اجمالی بر چاپ های صحیفه سجادیه در دوره قاجار و پهلوی (ترجمه ها، تکمله ها و شروح)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.70326

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر، نگاهی اجمالی به چاپ ها، ترجمه ها، شروح و تکمله های صحیفه سجادیه دارد که از آغازین چاپ صحیفه سجادیه در سال 1248 ق. در دوره قاجار تا آخرین نسخه شناسایی شده در سال 1357 ش. در دوره پهلوی در داخل و خارج ایران، چاپ و منتشر شده اند.
 
 
نگاهی اجمالی بر چاپ های صحیفه سجادیه در دوره قاجار و پهلوی 

کلیدواژه‌ها