نسخه‌خوانی (24)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.70318

چکیده

 نویسنده در نوشتار حاضر در قالب بیست‌وچهارمین سلسله یادداشت‌های با عنوان نسخه خوانی، متن چند سند را بررسی کرده است. عناوین این یادداشت‌ها عبارتند از:
 تشیع از قم تا سبزوار در سال 700 هجری
آیا ابن سینا امامی مذهب بود؟
یک سند از پشت یک نسخه خطی
یک نمونه حکم قضایی از دوره قاجار
پرداخت مخارج دوره آبستنی
یادداشت هایی در باره چهار  زلزله در پشت یک نسخه
در نجف اشرف خوش گذشته است!
تخریب میخانه شیراز