کتابشناسی و نسخه شناسی مفتاح الغرر فی شرح الباب الحادی عشر خضر بن محمد حبلرودی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2021.69699

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر، به معرفی خضر بن محمد حبلرودی از متکلمین شیعه در قرن 9 هجری، پرداخته است. وی در راستای این هدف، نخست، زندگی نامه، حیات علمی، آثار و تألیفات حبلرودی را ارائه می دهد. در ادامه، کتاب مفتاح الغرر وی را مورد مداقه قرار داده و با بیان مختصری از محتوای کتاب، نسخه های آن را برمی شمارد.
 
 
 

کلیدواژه‌ها