به اِحتِرامِ گُزارِشِ ده چکامۀ آویخْته

شناسنامه علمی شماره

نویسنده

10.22081/jap.2021.69693

چکیده

نویسنده در نوشتار پیش رو، به معرفی کتاب شَرْح و إِعْرابِ دَهْ چکامۀ آویخْته (مُعَلَّقات الْعَش۟ر الطِّوال) ـ با اِسْتِشْهاد از آیات، رِوایات، أَشْعار و أَمْثالِ عَرَب اثر مُحَمَّدرِضا هاتِفی با تَقْریظ از: آیَةالله أَبومُعین حَمیدالدّین حُجَّتِ هاشِمیِ خُراسانی که در سال 1397 توسط انتشارات اسوه به زیور طبع آراسته شده، همت گمارده است. وی پس از آشنایی اجمالی خواننده با محتوای کتاب، به نقد و بررسی پاره ای از توضیحات مندرج در کتاب اقدام کرده است.
به اِحتِرامِ گُزارِشِ ده چکامۀ آویخْته
جویا جَهانبَخش
نویسنده در نوشتار پیش رو، به معرفی کتاب شَرْح و إِعْرابِ دَهْ چکامۀ آویخْته (مُعَلَّقات الْعَش۟ر الطِّوال) ـ با اِسْتِشْهاد از آیات، رِوایات، أَشْعار و أَمْثالِ عَرَب اثر مُحَمَّدرِضا هاتِفی با تَقْریظ از: آیَةالله أَبومُعین حَمیدالدّین حُجَّتِ هاشِمیِ خُراسانی که در سال 1397 توسط انتشارات اسوه به زیور طبع آراسته شده، همت گمارده است. وی پس از آشنایی اجمالی خواننده با محتوای کتاب، به نقد و بررسی پاره ای از توضیحات مندرج در کتاب اقدام کرده است.