44 مضمون مشترک در ادب فارسی و عربی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69568

چکیده

نگارنده در نوشتار پیش رو، به برخی مضامین و ضرب‌المثل‌های مشترک در ادب فارسی و عربی می‌پردازد. آنچه در ذیل می‌آید 44 مثل مشترک و هم مضمون فارسی و عربی بوده که بیانگر ارتباط تنگاتنگ این دو فرهنگ است.
 
 
 
 
 

کلیدواژه‌ها