نسخه خوانی (21) پرسش و پاسخ‌هایی در باب مسئله اخباری اصولی غنا و تصوف از دوره اخیر صفوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69550

چکیده

متن پیش رو، بخشی از نسخه‌ای دو قسمتی است که نویسنده بخش اول آن را مورد مداقه قرار داده است. بخش مذکور، شامل یادداشت‌هایی درباره مسائل اخباری اصولی، تصوف و غنا از مباحث اصلی و جاری نیم قرن آخر صفوی است. این متون توسط شخصی به نام حاجی حسین زاوانی تهیه و تنظیم شده و چندین قسمت را دربرمی گیرد. نویسنده در این جستار، مباحث مطرح‌شده در قسمت‌های مختلف این نسخه را بیان می‌کند. نخستین قسمت از بخش اخباری اصولی، بحثی نسبتاً مفصل درباره ترجیح اجتهاد و اصول‌گرایی بر اخباریگری بوده و خلاصه‌ای از مهم‌ترین ادله‌ای را که اصولی‌ها در نقد اخباریگری دارند، بیان می‌شود. دومین قسمت شامل متنی از محقق سبزواری که رساله فارسی‌ای است و به جهت متعلمان نوشته و درباره مبحث اجتهاد و تقلید است، نقد می‌شود. سومین قسمت، مربوط به سوال تازه‌ای است که حاجی حسین زاوانی درباره حدیث انما علینا ان نلقی الیکم الاصول و علیکم ان تفرعوا مطرح کرده و اینکه آیا معنای این حدیث، تجویز اجتهاد است یا خیر را تشریح می‌کند.
 
 

کلیدواژه‌ها