کتابشناسی توصیفی - تحلیلی حضرت ابوطالب به زبان‌های اروپایی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69544

چکیده

هدف این پژوهش، ارائه چشم‌اندازی از تحقیقات خاورشناسان پیرامون شخصیّت حضرت ابوطالب به زبان‌های اروپایی است. توجّه به اهمیّت حوزه کتابشناسی مطالعات اسلامی در غرب از یک طرف و نبود یک کتابشناسی‌ نسبتاً جامع پیرامون آثار غربیان درباره حضرت ابوطالب از طرفی دیگر، ضرورت چنین پژوهشی را آشکار می‌کند. در این تحقیق،‌ به روش کتابخانه‌ای از فهرست‌ها، کتابشناسی‌ها، پایگاه‌های اطلاعات و کتابخانه‌های حوزه مطالعات اسلامی به زبان‌های اروپایی برای جمع‌آوری و توصیف داده‌ها استفاده شده است. آثاری که در این کتابشناسی معرّفی شده‌اند، به سه دسته تقسیم می‌گردند: الف) آثاری که از حضرت ابوطالب صرفاً یک زندگی‌نامه ارائه می‌دهند؛ ب) آثاری که ضمن آشنا ساختن مخاطب با ایشان و ارائه یک زندگی‌نامه، به ادله ایمان آوردن یا نیاوردن وی نیز اشاره می‌کنند؛ پ) آثاری که منتقدانه و با دید تحلیلی ادله مذکور را بررسی می‌کنند؛ ت) بعضی از مهم‌ترین ترجمه‌های اشعار حضرت ابوطالب. ازاین‌رو، کتابشناسی این مقاله نیز در سه قسم مذکور ارائه می‌شود. در آخر نیز تحلیل تاریخیِ پژوهش‌های پیرامون حضرت ابوطالب به زبان‌های اروپایی و همچنین تصوّری که شرق‌شناسان از ایشان دارند، به‌عنوان جمع‌بندی و نتیجه‌گیری آماری تقدیم می‌گردد.
 
 

کلیدواژه‌ها