فرمانروایان «مصرعِ برجسته»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2020.69532

چکیده

گزیدۀ اشعار سبک هندی اثر علیرضا ذکاوتی قراگزلو که مرکز نشر دانشگاهی در سال 1372 منتشر کرد نخستین گزیدۀ سبک هندی در ایران بود. اثری که دایرۀ منتخباتِ سبک هندی را از سروده‌های صائب و کلیم فراتر برد و از دیگر گویندگان و سخنورانی ناشناخته‌تر در این شیوه شعرهایی درخشان ارائه داد. در این نوشتار سخن بر سرِ چاپ دوم و صورت مفصّل و بازنگریستۀ کتاب گزیدۀ اشعار سبک هندی یعنی کتاب مجموعۀ خیال است؛ برگزیدۀ غزلیات چهل‌وشش شاعر از بابا فغانی شیرازی تا صفاءالحق همدانی که در سال 1397 از سوی انتشارات فرهنگ نشر نو منتشر شد.
در نوشتار پیش رو نخست به مخالفان و موافقان سبک هندی پرداخته شده و سپس به معرفی گزیده‌ها از سروده‌های شاعران سبک هندی از کتاب منتخبات اشعار صائب تبریزی اثر حیدرعلی کمالی اصفهانی (تاریخ نشر: 1305) و دیگر منتخبات تا سال 1397 و نقد و  ارزیابی کتاب مجموعۀ خیال. در این بخش ضمن تبیین اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران پس از حملۀ مغول و استیلای صفویان، ویژگی‌های اسلوب هندی و اوج و فرود این سبک به بحث گذاشته شده است.
از مهم‌ترین مزیت‌های مجموعۀ خیال در مقایسه با دیگر گزیده‌های سبک هندی این است که بینش فلسفی مؤلف سنجۀ اصلی در برگزیدن شعرها بوده و مؤلف کوشیده با تأمل و تأکید ویژه بر تفکر فردی و اجتماعی هر شاعر، «فردیت» و خصیصه‌های سبکی و فکری آنان را آشکار کند.
 
 

کلیدواژه‌ها