پابرگ 16

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2019.66863

چکیده

نوشتار حاضر، سیزدهمین شماره از سلسله انتشاراتی است که بر یافته های تاریخ ادبیاتی، متن شناسی و نسخه شناسی تمرکز دارد. برخی از منابع معرفی شده و مطالب مطروحه در این شماره به شرح ذیل است:
دو دستنویس پراهمیت فارسی در پا کستان
نسخۀ کهن تذکرة الالیاء موّرخ 695 ق و مثنوی معنوی از سال 800 ق
دو غزل قدیم در منابع کهن شعری فارسی
تفسیر ناشناختۀ فارسی موّرخ 897 ق در کتابخانۀ ملی عش قآباد
غزل هایی از «دُردزد استرابادی »
دو منظومۀ فارسی کتابت شده به دست مصطفی طربزونی در کوتاهیه
چند نمونۀ دیگر از کتاب تهای علی ا کبر فیض قمی
«ممدوحین شیخ سعدی »، و مساهمت یغمایی در مطالعات سعدی شناسی قزوینی
فهرست اهدا کنندگان کتاب به کتابخانۀ دولتی تربیت در تبریز

کلیدواژه‌ها