پابرگ 15

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

10.22081/jap.2019.66840

چکیده

نوشتار حاضر، سیزدهمین شماره از سلسله انتشاراتی است که بر یافته های تاریخ ادبیاتی، متن شناسی و نسخه شناسی تمرکز دارد. برخی از منابع معرفی شده و مطالب مطروحه در این شماره به شرح ذیل است:
دستنویسی کهن از تاج التراجم در کتابخانۀ قلی چعل یپاشا
تکمیل رباعی ای دربارۀ سفینه ها و جریده های کهن حاوی خطوط علما و فضلا
تفکیک رسالۀ نزهة الکتّاب حسام خویی از جنگ یا جنگ های شعری متقدّم
دو دستنویس دیگر از دیوان جلال الدین عتیقی
زندگی خودنوشت حسین دانش اصفهانی )پدرام(
توضیح رجالی علامه قزوینی دربارۀ درگذشت مارکوارت
استاد مینوی و دورانی با علامه قزوینی
ستایش دکتر قاسم غنی از کتابخانۀ سعید نفیسی در نامه ای به علامه قزوینی
دیوان حافظ تصحیح شدۀ علامه قزوینی در دانشکدۀ ادبیات

کلیدواژه‌ها