نقدهای مسیحی، برهان های اسلامی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتابنقدهایمسیحی،برهانهایاسلامیاثرسایمون وود،ترجمهوتحلیلمجموعهایازشانزدهمقالهبهقلمرشیدرضااز متفکرانمسلمانبرجستهدراوایلقرنبیستماست. رضادراین مقالات،درمقابلنقدهایمبلغانمسیحیوسکولارها،ازاسلامدفاع نمودهاست. نویسندهدرابتدامقاله،پسازبیانهدفرضاازنگارش مقالاتخودومحتوایآنها،بهمعرفیکتابوود،استدلالهاوشیوه کارویدرنگارشکتابمیپردازد. درانتها،بابیانمختصرمحتوای کتابدرقالبفصولمجزاوارزشیابیترجمهکتابوود،مقالهخویش رابهپایانمیرساند.

کلیدواژه‌ها