نقدی بر کتاب «درسنامه علوم قرآنی»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتابدرسنامهعلومقرآنینوشتهآقایحسینجوان آراسته،کتابیباموضوععلومقرآنیوبرایگروهتخصصیطلاب ودانشجویاندردوسطح 1 و 2 بهرشتهتحریردرآمدهاست. کتاب مذکوردر 10 بخشکلیوچندینفصل،تنظیمگشتهکهبخشچهارم آنباعنوانتاریخقرآن،بهموضوعتدوینقرآناختصاصیافتهاست. نویسندهدرمقالهحاضرتلاشنمودهاستفصلهایدوموسوماز بخشچهارمکتابراموردبازخوانیقراردادهوبهاینترتیب،گوشه هاییازتاریخجمعآوریوتدوینقرآنراموردمداقهوکنکاشقراردهد. نویسندهدرراستایهدفخویش،بعدازبیان 4 ویژگیوامتیازکتاب، کاستیهایآنازقبیلفرقنگذاشتنمیاندوواژهصحفومصحف، تکیهبراحتمالاتوعدمارائهدلیلمتقن،استفادهنکردنازمنابعدست اول،عدمرعایتمنظمشیوهدرسنامهنویسیو ... رابرمیشمارد.

کلیدواژه‌ها