نقد و بررسی کتاب «درسنامه نحو»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

یکـی از راه هـای بهینـه سـازی آمـوزش دانـش هـا، کارآمـد و روزآمـد سـازی متـن هـای آموزشـی آنهاسـت. در حـوزه علمیـه تولیـد متـن هـای آموزشـی چندسـالی اسـت کـه در کانـون توجـه قـرار گرفتـه و دفتـری بـا نـام دفتـر تدویـن متـون درسـی حـوزه هـای علمیـه تأسـیس شـده اسـت. کتـاب «درسـنامه نحـو» یکـی از متـن هـای تولیـدی ایـن دفتـر در حـوزه دانـش نحـو اسـت. در ایـن مقالـه سـاختار ایـن کتـاب از نظـر بیـان مقدمـه، ترتیـب بیـان قواعـد و تبویــب و محتــوای آن از نظــر تعاریــف و تمرینــات بــا اســتفاده از روش تحلیلــی- توصیفــی نقـد و بررسـی شـده اسـت.

کلیدواژه‌ها