بررسی و نقد فقه و سیاست در ایران معاصر

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

کتـاب دوجلـدی فقـه و سیاسـت در ایـران معاصـر، بـه قلـم داود فیرحـی در سـال 1392توسـط نشـر نـی بـه زیـور طبـع آراسـته شـده اسـت. کتـاب مذکـور، از یـک سـو در راسـتای پاسـخ گویـی بـه رابطـه دیـن و دموکراسـی و بـه گفتـه نویسـنده بـه دنبـال «ارزیابـی موقعیـت دموکراسـی در جامعـه دینـی، بـا تکیـه بـر امکانـات دانـش فقـه» اسـت؛ و از سـوی دیگـر، ایـن مهـم را در دسـتگاه فقـه سیاسـی اسـامی بـه خصـوص فقـه سیاسـی شـیعه کاوش مـی نمایـد. از ایـن رو، درصـدد نشـان دادن سـیر تحـول فقـه سیاسـی شـیعه در بحـث حکومـت کـردن و رابطـه آن بـا دموکراسـی از مشـروطه تـا جمهـوری اسـامی اسـت. نویسـنده در نوشـتار پیـش رو، پـس از معرفـی و ذکـر بعضـی از نـکات مثبـت کتـاب، برخـی ماحظـات روش شناسـانه و محتوایـی هـر دو جلـد کتـاب را تشـریح مـی کنـد

کلیدواژه‌ها