کربن فیلسوف، تاریخمندی، و ایران معاصر یک بررسی انتقادی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

موضــوع گفتــار پیــش رو، کربــن فیلســوف، تاریخمنــدی و ایــران معاصــر اســت. نویسـنده در آغـاز نوشـتار، نخسـت، مفـردات ایـن عنـوان را توضیـح داده و در ادامـه، رویکـرد و روش فلسـفی هانـری کربـن و مشـخصه ایـن رویکـرد و نیـز اندیشـه هـای او را تشـریح مـی کنـد. در نهایـت، بـا بررسـی وضـع تاریخـی ایـران معاصـر از طرفـی و موقعیـت تاریخـی فلسـفه کربـن از طـرف دیگـر، مسـاله ای فلسـفی را دربـاره اندیشـه هـا و شـرایط تاریخـی آنهـا مطـرح مـی نمایـد.

کلیدواژه‌ها