دست نوشتی تازه یاب از موصِل الطالبینِ نصیرالدینِ کاشانی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نهج المسترشدین فی اصول الدّین یکی از رساله های کلامی پر ارج علّمۀ حلّی است که بر آن شروح متعدّدی نگاشته شده است. از میان آن شروح، شرح متکلّم و منطقدان برجستۀ حلّی، نصیرالدّین کاشانی )قاشی( حلّی )د: 755 ه . ق.( زیر عنوان موصل الطالبین إلی شرح نهج المسترشدین اثری ارزشمند و بسیار حائز اهمّیّت است. تا کنون تنها سه نسخه از این کتاب شناخته شده بود؛ امّا به تازگی راقم این سطور به نسخه ای دیگر از اثر دست یافت. در نوشتار حاضر، دس تنوشتِ تاز هیابِ یادشده که ا کنون در یکی از کتابخان ههای ترکیه نگهداری می شود معرّفی م یگردد.

کلیدواژه‌ها