زنان در شاهنامه، تحقیقی ارزشمند و ترجمه ای نادرخور

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب زنان در شاهنامه، نوشتۀ دکتر جال خالقی مطلق در اصل رسالۀ دکتریِ ایشان در دانشگاه کلنِ آلمان است که نخستین بار در سال ) 1971 م( به آلمانی منتشر شده است. ترجمۀ انگلیسیِ این کتاب در سال ) 2002 م( در آمریکا به طبع رسیده و اخیرًا انتشارات مروارید ترجمۀ فارسیِ آن را چاپ کرده است. برخافِ متنِ علمی و روشمندانۀ اصلِ کتاب، متأسّفانه ترجمۀ فارسیِ آن سست و آشفته است که در این مقاله در چند بخش به ذکر و بررسیِ این اشکالات و نواقص می پردازیم.

کلیدواژه‌ها