نسخه خوانی 5

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر در قالب پنجمین سلسله انتشارات با عنوان نسخه خوانی، متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شر حاند:
- سیطره فلسفه طبیعی یونانی بر اخلاق عملی مسلمانی
- نگارش روزنامه نجومی برای طغرل: مختصر نامه
- حکایتی از کاشف الغطاء درباره گدای سامرا و عاقبت وی
- ماده تاریخی از یک بنا
- دو متن درباره تعمیر گنبد امام رضا ؟ع؟ پس از زلزله سال 1084 در خراسان
- قصیده ای در ستایش شاه سلیمان صفوی
- یادداشتی متفاوت درباره امامان از یک متن صوفیانه قرن هشتم نهم هجری
- دیدن خواب تابوت به چه معناست؟
- حاج محمد کریم خان رهبر شیخیه، تلگراف و هیپنوتیزم
- گزارش حمله یوسف خان کاشغری به استرآباد، زلزله شدید در بابل و چند حکایت دیگر در سال 1222
- یافت شدن یک کاشی در رود آور همدان در سال 1292
- ماده تاریخ کشف امریکا

کلیدواژه‌ها