تازه های نگارش و نشر: الدر المنثور من المأثور و غیر المأثور، با چراغ و آینه، جنگ انجمن فهرست نگاران نسخه های خطی، ره افسانه: گفتارهای دین شناختی درباره خرافات