از سنگریزه تا هسته خرما

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

به زعم نویسنده ی نوشتار حاضر، روایات به چهارگروه اصلی عقیدتی، تاریخی، احکام و اخلاقیات تقسیم می شوند. در این بین، روایات تاریخی و عقیدتی با همه اهمیتی که دارند مورد بررسی قرار نگرفته اند. به اعتقاد وی هر چند در کتب رجال، آنجا که به گرایش های مذهبی و احیانا انحرافی بعضی روات اشاره می شود، خود به خود روایات آنها محل تردید قرار می گیرد اما این تمام مطلب نیست؛ زیرا بعضی راویانی که گرایش های خاص نیز نداشته اند می توانسته اند حامل یا محمل منقولات دستکاری شده یا به کلی ساختگی تاریخی و عقیدتی واقع شوند بدون آن که خود متوجه باشند. از این رو نویسنده در نوشتار حاضر، نگاهی اجمالی بر این دسته از روایات دارد و در هر یک از موارد، اقدام به ارائه شاهد مثال هایی نموده است.
 
 تایاور ،ضراــح راتــشون ی هدنــسیون معز هب :هدیکچ
تایقلخا و ماــحا ،یخیراــت ،تیدیقع یلصا هورــگ راهچ هــب
اب تیدیقع و یخیراــت تاــیاور ،ینب نــیا رد .دنوــش می مــسقت
هب .دنا هتفرگن رارــق سیررــب دروم دنراد هــک تییمها هــمه
یاه شیارگ هب هــک انجآ ،لاجر بتک رد دــنچره ،یو داــقتعا
دوخ ،دوــش می هراــشا تاور ضیعب فیارنحا اــنایحا و یــهذم
ماتم نیا اــما دیرگ می رارــق دیدرت لمح اــهنآ تایاور دوــخ هب
یزن صاخ یاه شیارگ هک نیایوار ضیعب اریز ؛تسین بلطم
یراتسد تلوقنم لممح ای لماح دنا هتسناوت می دنا هتشادن
نودب دنوــش عقاو تیدیقع و یخیرات گیتخاــس یلکب ای هدــش
راتشون رد هدنــسیون ،ور نیا زا .دنــشاب هجوتم دوخ هکنآ
ره رد و دراد تاــیاور زا هتــسد نیا رب لیاجما هیگان ،ضراــح.تسا هدومن ییاه لاثم دهاش هئارا هب مادقا ،دراوم زا کی
.گیتخاس تایاور ،تیدیقع تایاور ،یخیرات تایاور :هژاودیلک

کلیدواژه‌ها