تازه های نگارش و نشر: چگونه زندگی نامه بنویسیم؟ اسباب نزول و نقش آن در تفسیر قرآن، چه کسی از طرف اسلام سخن می گوید: یک میلیارد مسلمان واقعا چگونه فکر می کنند؟ تاریخ و جغرافیای ایران در سفرنامه ها و رسائل اعتماد السلطنه