تازه های نگارش و نشر: اشکی به یاد سواران رفته، برداشت مسلمانان از عدالت، تاریخ ترجمه در ایران از دوران باستان تا پایان عصر قاجار، حدیث خداوندی و بندگی، دستور، در جستجوی شاخص های سواد اطلاعاتی، الاوقاف الاسلامیه فی القدس الشریف: دراسه تاریخیه موثقه