آیین قرائت و کتابنت قرآن کریم در سیره نبوی

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب «آیین قرائت وکتابت قرآن کریم در سیرۀ نبوی را می‏توان در زمرۀ مطالعات قرآنی- حدیثی دانست که مؤلف آن کوشیده است ضمن توصیف چگونگی بنیان‏گذاری قرائت و کتابت قرآن از سوی رسول خدا، الگوهای اسوۀ حسنه را در مباحث آموزش و ترویج قرآن برای نسل جوان امروز جهان اسلام تبیین و تحلیل کند. نویسنده در نوشتار حاضر، کتاب مذکور را در بوته نقد و بررسی قرار داده است. از این رو، در ابتدا پرسش های اساسی مد نظر نویسنده کتاب و نیز مهم ترین نتایج بدست آمده وی را برمی شمارد. سپس، ساختار کتاب را با ذکر بخش ها و فصول کتاب و محتوای آن ها تشریح می کند. در انتها، برخی ایرادات کتاب را مطرح می نماید.

کلیدواژه‌ها