حیدر حب الله و نظریه السنه فی الفکر الامامی الشیعی التکون و الصیروره

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب نظریة السنة فی الفکر الإمامی الشیعی التکوّن و الصیروره پژوهشی درباره سنّت و حجیت آن از دیدگاه فقیهان شیعه است. نویسنده کتاب با نگاه تاریخی تحلیلی، یک دوره اعتبار حدیث شیعه را از منظر این دانشمندان در دورۀ زمانی عصر حضور ائمه (ع) تا عصر حاضر، مورد بررسی قرار می­دهد. وی سعی دارد اثبات کند که شیعه در هیچ دورۀ تاریخی به سنت ظنی عمل نکرده است و بر همین اساس در 5 فصل اول سنت را در دوره حضور معصومان (ع)، قرن چهارم تا هفتم، قرن هفتم تا نهم، قرن دهم و یازدهم (اخباریون) و عصر حاضر مورد کاوش قرار می­دهد. در فصل ششم بحثی پیرامون جریان­های نقدگرای حاضر داشته و در نهایت به ارائه مطالبی درباره حجیت سنت ظنی در حوزۀ غیر فقه و احکام پرداخته است. نویسنده نوشتار حاضر، با هدف معرفی کتاب مذکور، نخست معرفی مختصری از مؤلف کتاب ارائه می­نماید. در ادامه، با معرفی کتاب و ذکر اهداف و سؤالات نویسنده آن، فصول کتاب را نام برده و به اختصار محتوای آنها را مورد مداقه قرار می­دهد.

کلیدواژه‌ها