مروری بر کتاب آیه تطهیر در آیینه شعر عرب

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

کتاب «آیۀ تطهیر در آیینۀ ادبیات عرب» نوشتۀ زهره اخوان مقدم، پژوهشی دربارۀ آیۀ تطهیر است که محور اصلی آن، کاربرد درونمایۀ آیۀ تطهیر در ادبیات عرب است. کتاب مذکور مستخرج از پایان­نامه کارشناسی ارشد خانم اخوان در سال 1381 در رشته ادبیات عرب بوده که در سال 1392 توسط انتشارات نبأ به چاپ رسیده است. نویسنده در نوشتار حاضر، به اختصار به تشریح محتوای فصول کتاب پرداخته و سپس پیشنهاداتی را در رفع کاستی­های محتوایی، چاپی، و ویرایشی اثر ارائه می­دهد.

کلیدواژه‌ها