بررسی میزان مطابقت چکیده های فارسی نشریات علمی ـ پژوهشی علوم قرآن و حدیث منتشره در سال های 1387 ـ 1389 با استاندارد ایزو 214

نوع مقاله : پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تعیین میزان انطباق چکیده مقالات مجلات با استانداردهای چکیده نویسی، محکی برای برآورد فاصله با استانداردها و ایجاد هماهنگی در چکیده­ها و جلوگیری از چندگانگی و پراکندگی در ارائه آنهاست. از این­رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان انطباق چکیده­های فارسی مقالات نشریات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث منتشره طی سال­های 1387 تا 1389 با استاندارد ایزو 214  به رشته تحریر درآمده است. پژوهش، کاربردی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری شامل 8 عنوان نشریه علمی ـ پژوهشی علوم قرآن و حدیث (40 مجلد و 333 چکیده) است. روش گردآوری اطلاعات، مراجعه به شکل چاپی نشریات و مطالعه چکیده­های فارسی مقالات بوده و ابزار گردآوری آن، سیاهه وارسی است که بر اساس عناصر استاندارد بین‌المللی ایزو 214 استخراج شده است. داده­های دریافتی از سیاهه با استفاده از نرم­افزار آماری اس.پی.اس.اس. مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. یافته­های پژوهش حاکی از آن است که میانگین مطابقت چکیده­های جامعه پژوهش با استاندارد ایزو 214، 38/69% است. همچنین مشخص شد که در میان نشریات علمی ـ پژوهشی قرآن و حدیث، قرآن شناخت (4/82%) بیشترین میزان مطابقت و پژوهش دینی (63/64%) کمترین میزان مطابقت را با استاندارد داشته است. به طور کلی، نشریات مورد بررسی از جهت مطابقت با استاندارد ایزو 214 در سطح مطلوبی قرار دارد، اما بررسی میانگین رعایت معیارهای اساسی چکیده­نویسی در آنها نشان­دهنده سطح نامطلوب چکیده­های مقالات بوده و ارتقاء در سطح چکیده­نویسی را می­طلبد.

کلیدواژه‌ها