از دو راهی کاذب «استاندارد» و «آرمان» تا بن بست «جامعه گرایی»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

سرقت علمی و ادبی در اخلاق حرفه‌ای نشر و پژوهش فارغ از نیت مرتکبان یا شخصیت ایشان، تعریف می‌شود. شناسایی و مراعات حق مالکیت معنوی که بن‌مایۀ اصلی اخلاق نشر و و پژوهش است، تابع دو تحول مفهومی بزرگ است که هم‌بستۀ یک‌دیگرند، یکی دگرگونی دانشوری به «کار» علمی، و دیگری تحول دانش به «کالای» علمی. نویسنده در نوشتار حاضر به وجه تکنولوژیک نهاد نشر و پژوهش و اخلاقیات و آداب‌شناسی هم‌بستۀ آن می¬پردازد. وی در راستای این هدف، ابتدا مقدمه¬ای در باب تکنولوژی به نحو عام، و نهاد نشر و پژوهش به نحو خاص، و اخلاق مواجهه با آنها بیان می¬دارد. سپس مطالبی در خصوص اخلاق نشر و پژوهش ارائه نموده و استدلال¬های خود را پیرامون ضرورت بازگشت به اخلاق حرفه¬ای پژوهش و نشر مورد بحث و جمع¬بندی قرار می¬دهد.

کلیدواژه‌ها