تازه های نگارش و نشر: بر بلندای بیستون، خراج از آغاز فتوحات اسلامی تا میانه قرن سوم هجری، جریان های فکری در حوزه معاصر قم، تحول اندیشه سیاسی در ایران باستان