تازه های ویرایش و نشر: هرمنوتیک صوفیانه در تفسیر کشف الأسرار میبدی؛ شاهنامه نگاری مبتنی بر ویژگی های شخصیتی شاه عباس اول؛ امپراتوری مغولان: از افسانه تا واقعیت؛ سخن عشق: جشن نامۀ دکتر حسن انوری؛ دایره های مینایی: پژوهشی در تاریخ کیهان شناسی در تمدن اسلامی؛