نسخه خوانی (3)

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

نویسنده در نوشتار حاضر متن چند نسخه را مورد مداقه قرار داده است. این متون بدین شرح اند:
-         اشعاری درباره کشته شدن ناصرالدین شاه از کتاب سرالبلاد حسن بن یعقوب انجدانی
-         اختلاف مذاهب در شعر معروف حافظ با عنوان «جنگ هفتادو دو ملت همه را عذر بنه/ چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند»
-         نسخه ای مربوط به تاریخ های یک زندگی از 1222 تا 1252 ق.
-         نمونه ای از پیشگویی های منجمانه و مستخرج از رمل، برای شاه طهماسب دوم در سال 1141
-         وقف نامه یک عالم دینی برای همه کتاب ها و نوشت افزارهای خود
-         سندی درباره وشاره، روستای محل تولد خواجه نصیرالدین طوسی در خلجستان قم
-         پاسخ به سؤالی درباره حکم استفاده از قبله نما در عصر صفوی.

کلیدواژه‌ها