تازه های نگارش و نشر: Civilizations in World Politics ؛ حیات اقتصادی ایرانیان در دوره مشروطه ؛ هویت ایرانی: از دوران باستان تا پایان پهلوی ؛ بلاغت: از آتن تا مدینه ؛ فرهنگ اصطلاحات پزشکی و داروشناسی در ادب فارسی