خوانش «نامه های خاموشان»

نوع مقاله : پژوهشی

نویسنده

چکیده

جلد اول کتاب «نامه های خاموشان» به کوشش محمد افشین وفایی و شهریار شاهین دژی در سال 1390 توسط انتشارات سخن به بازار کتاب عرضه شده است. موضوع کتاب، نامه های ناموران فرهنگی به ایرج افشار است. نویسنده در نوشتار حاضر به معرفی این اثر همت گماشته است.

کلیدواژه‌ها