تازه های نگارش و نشر: درباره چند کتاب جدید قرآنی، دایره المعارف قرآن کریم، فرهنگ قرآن، تجلی فضایل، فهرست نسخه های خطی کتابخانه تخصصی مرکز تحقیقات دار الحدیث، واقعه، آینه نهج البلاغه