نویسنده = حمیدرضا تمدن
عبدالله بن عباس و فقه شیعی

دوره 34، شماره 201، مرداد و شهریور 1402، صفحه 121-139

حمیدرضا تمدن؛ ویلفرد مادلونگ


قیاس از نگاهی دیگر

دوره 32، شماره 191، آذر و دی 1400، صفحه 145-152

حمیدرضا تمدن


جستاری درباره «تاریخ فقه اسماعیلیه»

دوره 31، شماره 185، آذر و دی 1399، صفحه 95-103

حمیدرضا تمدن


نواندیشان دینی جهان عرب (2) آدونیس و نقد بنیادین سنت اسلامی

دوره 31، شماره 183، مرداد و شهریور 1399، صفحه 81-95

حمیدرضا تمدن


حسن حنفی و «نوسازی میراث اسلامی»

دوره 31، شماره 182، خرداد و تیر 1399، صفحه 19-33

حمیدرضا تمدن