نویسنده = حبیب الله عباسی
تعداد مقالات: 2
2. از دیوان الشعرالعربی تا دیوان النثر العربی

دوره 27، شماره 159، تابستان 1395، صفحه 64-69

حبیب الله عباسی