نویسنده = محمد حقی خوانساری
معرفی مراکز اسنادی کشور

دوره 27، شماره 162، بهمن و اسفند 1395، صفحه 26-30

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری


وجوه افتراق و اشتراک نهادهای میراث فرهنگی (آرشیوها، کتابخانه ها و موزه ها)

دوره 27، شماره 161، آذر و دی 1395، صفحه 29-32

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری


آشنایی با اسناد الکترونیکی

دوره 27، شماره 160، آذر و دی 1395، صفحه 44-47

محمد حقی خوانساری؛ نیره خداداد شهری


آشنایی با مرکز اسناد و مدیریت اسناد

دوره 27، شماره 159، مرداد و شهریور 1395، صفحه 23-26

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری


تاریخچه سند و مرکز اسناد در جهان و ایران

دوره 27، شماره 158، خرداد و تیر 1395، صفحه 38-41

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری


سند، منبعی دست اول در تحقیقات و پژوهش ها

دوره 27، شماره 157، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 44-47

نیره خداداد شهری؛ محمد حقی خوانساری