نویسنده = حمید باقری
سنت تفسیری برجای مانده از معتزله در تفاسیر شیعی و سنی

دوره 24، شماره 141، مرداد و شهریور 1392، صفحه 5-15

سلیمان علی مراد؛ حمید باقری


نگاهی به روش حدیثی جمال الدین احمد بن طاووس

دوره 21، شماره 126، بهمن و اسفند 1389، صفحه 16-28

احمد افسرالدین؛ حمید باقری


تاریخ گمشده نوفلی

دوره 21، شماره 123، مرداد و شهریور 1389، صفحه 58-83

سپاستین گونتر؛ حمید باقری